fbpx

Regulamin

Hej! Na tej stronie znajdziesz regulamin, który określa zasady korzystania z Naszego Serwisu oraz jego funkcjonalności, rodzaj produktów i usług, które oferujemy, warunki i zasady składania zamówień w sklepie, sposób zawierania i rozwiązywania umów, zasady i terminy płatności, warunki dostawy, odstąpienia i wypowiedzenia umowy oraz tryb postępowań reklamacyjnych.

Informacje podstawowe

I. Informacje o serwisie

 1. Właścicielem Serwisu jest Karolina Sanocka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą SHABLON Karolina Sanocka, ul. Polinezyjska 7m18, 02-777 Warszawa, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 9512202869, REGON 147050811, e-mail: helou@shablon.pl (dalej jako „My” lub „Nas”). 
 2. Za pośrednictwem Serwisu, Właściciel Serwisu prowadzi sprzedaż Produktów i Usług widocznych w Serwisie oraz świadczy Usługi elektroniczne.

II. Definicje

Poniżej znajdują się najważniejsze definicje, abyś mógł(-a) lepiej zrozumieć informacje zawarte w Regulaminie. 

 1. Bilet – materialne lub niematerialne potwierdzenie nabycia prawa dostępu do określonego wydarzenia o charakterze rozrywkowym lub kulturalnym. Potwierdzenie nabytego prawa wynikającego z zawartej umowy. 
 2. Cena – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Konsument jest zobowiązany zapłacić Właścicielowi Serwisu za Usługę, Produkt lub cyfrowe odwzorowanie tej wartości; cena w rozumieniu art. 2 pkt 5h Ustawy o prawach konsumenta.
 3. Dane płatności – interaktywny formularz dostępny w Serwisie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności umożliwiający uzgodnienie warunków Umowy, w tym poprzez podanie danych osobowych Kupującego, a także ustalenie sposobu dostawy i płatności.
 4. Dzień roboczy – dzień tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 5. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Konto – zbiór informacji, w tym danych osobowych i nieosobowych na temat Kupującego. 
 7. Koszyk – element oprogramowania Serwisu, w którym widoczne są wybrane przez Kupującego Usługi lub Produkty do zakupu, posiadający funkcjonalność umożliwiającą ustalenie lub modyfikację Zamówienia, w szczególności rodzaj lub ilość Usług lub Produktów.
 8. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca Zamówienie w ramach Serwisu i korzystająca z Usług Elektronicznych dostępnych w Serwisie.
 9. Newsletter – rodzaj usługi świadczonej drogą elektroniczną, w ramach której dochodzi do zawarcia umowy o dostarczenie Produktu cyfrowego w zamian za dane osobowe. Szczegółowe zasady realizacji usługi Newsletter reguluje Regulamin Newslettera
 10. Polityka prywatności – dokument lub podstrona Serwisu określająca zasady przetwarzania danych osobowych, dostępna pod adresem https://www.shablon.pl/polityka-prywatnosci-2/
 11. Produkt – Produkt cyfrowy lub Voucher. 
 12. Produkt cyfrowy – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej; treść cyfrowa w rozumieniu art. 2 pkt 5 Ustawy o prawach konsumenta.
 13. Produkt mieszany – produkt posiadający zarówno cechy Produktu, Usługi lub Usługi elektronicznej. 
 14. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 15. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; osoba fizyczna, o której mowa w art. 7aa Ustawy o prawach konsumenta.
 16. Regulamin niniejszy dokument dostępny pod adresem https://www.shablon.pl/regulamin/
 17. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem https://www.shablon.pl/ i na jego podstronach, w tym w szczególności sklep internetowy dostępny pod adresem https://butik.shablon.pl/
 18. System płatności – operator płatności, z którego korzysta Właściciel Serwisu, który zostały uwidoczniony w Serwisie, w tym w szczególności:
  1. system płatności PayU należący do PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166) ul. Grunwaldzka 186, KRS 0000274399, NIP: 7792308495;
  2. system płatności PayU | Raty należący do PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166) ul. Grunwaldzka 186, KRS 0000274399, NIP: 7792308495;
  3. system płatności PayPal należący do PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A,  CSSF: 283, route d’Arlon, L-1150 Luksemburg, wpisana do rejestru handlowego pod numerem R.C.S. Luxembourg B 118 349.
 19. Umowa – w zależności od przedmiotu umowy jest to:
  1. umowa o dostarczenie treści cyfrowej w zamian za Cenę;
  2. umowa o świadczenie usług, w tym usług związanych z wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  3. inna umowa cywilnoprawna. 
 20. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (Serwisu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 21. Usługa – usługa, która jest prezentowana w ramach Serwisu przeznaczona do sprzedaży. 
 22. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Właściciela Serwisu za pośrednictwem Serwisu; usługa w rozumieniu art. 2 pkt 4 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w tym formularze Dane płatności, Koszyk, Konto, Newsletter.
 23. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis korzystająca z Usług elektronicznych dostępnych w Serwisie opisanych w Regulaminie, w tym Kupujący. (także jako „Ty” lub komunikaty kierowane w formie bezpośredniej).
 24. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, złożone za pośrednictwem Serwisu polegające na wyborze w ramach Serwisu określonych Produktów lub Usług zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy na warunkach określonych w Regulaminie.
 25. Właściciel Serwisu – Karolina Sanocka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą SHABLON Karolina Sanocka, ul. Polinezyjska 7m18, 02-777 Warszawa, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 9512202869, REGON 147050811, która jest właścicielem Serwisu https://www.shablon.pl/ (także jako „My” lub „Nas”). 
 26. Voucher – kwotowa zniżka udzielana na okaziciela na zakup Produktu lub Usługi oferowanego w Serwisie. Voucher nie stanowi instrumentu płatniczego w rozumieniu ustawy o usługach płatniczych, w szczególności karty płatniczej, czy też karty z zapisanym instrumentem pieniądza elektronicznego. 
 27. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 28. Kodeks postępowania cywilnego – ustawa z dnia 17 lipca 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 15, poz. 93 ze zm.).
 29. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.).
 30. Ustawa o usługach płatniczych – ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2011 r., Nr 199, poz. 1175 ze zm.).
 31. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

III. Ogólne warunki korzystania z Serwisu

 1. Nasz Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu oraz jego funkcjonalności, rodzaj i zakres Produktów, Usług, w tym Usług Elektronicznych przez Nas oferowanych, warunki i zasady składania Zamówień, sposób zawierania i rozwiązywania z Nami umów, zasady i terminy płatności, warunki dostawy, odstąpienia i wypowiedzania umowy oraz tryb postępowań reklamacyjnych.
 2. Na potrzeby Regulaminu, podajemy Nasze dane kontaktowe:
  1. adres poczty tradycyjnej: ul. Polinezyjska 7m18, 02-777 Warszawa;
  2. adres poczty elektronicznej: helou@shablon.pl.
 3. Informacje o Produkcie lub Usłudze podane na stronie internetowej Serwisu, w szczególności jego opis i cena, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 4. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, udostępniamy Regulamin w sposób nieodpłatny na samym dole Serwisu. Możesz pobrać, zapisać na nośniku lub wydrukować ze strony Serwisu Regulamin w każdej chwili.
 5. Nie możesz korzystać z Serwisu, w tym składać Zamówienia w sposób anonimowy, pod pseudonimem lub używając niepoprawnych danych osobowych.
 6. Musisz korzystać z Serwisu zgodnie z Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami, z uwzględnieniem dóbr osobistych i praw własności intelektualnej, w szczególności Naszych praw autorskich lub praw autorskich przysługujących osobom trzecim oraz w sposób niezakłócający funkcjonowania Serwisu. 
 7. W ramach korzystania ze Serwisu, nie możesz dostarczać lub przekazywać treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez rozsyłanie treści zabronionych przepisami prawa, w tym w ramach formularzy dostępnych w Serwisie lub naruszające w jakikolwiek sposób prawa własności intelektualnej.
 8. Sprzedaż Usług i Produktów odbywa się przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu przez cały rok. Zastrzegamy sobie jednak możliwość czasowego wyłączenia Serwisu z przyczyn technicznych.
 9. Serwis ma charakter informacyjny i służy prezentacji oferty Sprzedawcy oraz udostępnianiu materiałów edukacyjnych, w szczególności w zakładce oznaczonej jako Do czytania lub  Dla Graficzek – Blog
 10. Materiały oraz informacje, które publikujemy w Serwisie, w szczególności w zakładce Do pczytania oraz w zakładce Dla Graficzek – Blog redagujemy z należytą starannością. Informacje te mają charakter wyłącznie informacyjny i stanowią wyłącznie osobisty pogląd autora(-ki) tekstu. Z uwagi na specyfikę świadczonych usług i oferowanych produktów nie ponosimy jednak odpowiedzialności za prawdziwość, dokładność oraz merytoryczną trafność informacji objętych zasobami Serwisu, a w szczególności nie odpowiadamy za jakąkolwiek szkodę wyrządzoną zastosowaniem, lub brakiem zastosowania się do informacji zawartych w Serwisie, jakiekolwiek błędy czy pominięcia. Wszelkie informacje umieszczane w Serwisie są aktualne na dzień ich zamieszczenia, chyba, że wskażemy inaczej. 
 11. Możesz korzystać z udostępnionych przez nas materiałów i informacji wyłącznie na swój użytek osobisty. Oznacza to w szczególności, że w odniesieniu do informacji oraz wszelkich innych materiałów zawartych w zasobach Naszego Serwisu nie możesz wykorzystywać ich w celu prowadzenia lub w ramach prowadzonej przez Ciebie działalności komercyjnej. 

IV. Wymagania techniczne

 1. Możesz korzystać z udostępnionych przez Nas funkcjonalności Serwisu w sposób zgodny z Regulaminem i obowiązującymi przepisami prawa, a także w sposób niezakłócający funkcjonowania Serwisu oraz działań podejmowanych przez innych Użytkowników.
 2. Aby móc korzystać z Serwisu, w tym w szczególności przeglądać asortyment w Serwisie, składać Zamówienie musisz spełnić minimalne wymagania techniczne, a mianowicie:
  1. posiadać urządzenie (np. laptop, telefon, tablet) umożliwiające dostęp do sieci internet, które jest wyposażone w sprawny system operacyjny (np. macOS, Android, Windows);
  2. mieć zainstalowaną na tym urządzeniu aktualną wersję przeglądarki internetowej obsługującej HTML5 zapewniającej dostęp do zasobów sieci internet za pośrednictwem przeglądarki internetowej (np. Mozilla FireFox, Google Chrome, Safari lub innej kompatybilnej przeglądarki internetowej obsługującej pliki cookie); 
  3. w niektórych sytuacjach również – posiadać aktywne konto poczty elektronicznej.
 3. W celu zapewniania bezpieczeństwa w Serwisie, podejmujemy środki techniczne, organizacyjne i prawne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa, w szczególności stosujemy środki służące zapobieganiu, pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez internet. Zapewniamy bezpieczeństwo transmisji danych przekazywanych w Serwisie poprzez stosowanie protokołu SSL.

V. Usługi elektroniczne

 1. W ramach Serwisu świadczymy Usługi elektroniczne. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych, z wyjątkiem usługi Newsletter, która została uregulowana odrębnie w Regulaminie Newslettera
 2. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej zostaje zawarta na warunkach określonych w Regulaminie, na czas nieoznaczony w przypadku:
  1. dostępu do Serwisu – z chwilą, w której skutecznie wywołasz w oknie przeglądarki swojego urządzenia stronę internetową Serwisu lub skorzystasz z przekierowania prowadzącego do Serwisu;
  2. korzystania z funkcjonalności Serwisu (tj. Dane płatności, Koszyk)  – z chwilą, w której skorzystasz z tej funkcjonalności (np. rozpoczniesz proces składania Zamówienia w sklepie);
  3. założenia i prowadzenia Konta – z chwilą złożenia Zamówienia na Produkt lub Usługę, która wymaga posiadania Konta. 
 3. Na warunkach określonych w Regulaminie, zawarta z Nami umowa o świadczenie Usługi elektronicznej zostaje rozwiązana w przypadku:
  1. dostępu do Serwisu – z chwilą, w której opuścisz stronę internetową Serwisu;
  2. korzystania z funkcjonalności Serwisu (tj. Dane płatności, Koszyk)  –  z chwilą, kiedy przestaniesz korzystać z danej funkcjonalności lub z chwilą opuszczenia Serwisu;
  3. założenia i prowadzenia Konta – z chwilą złożenia wniosku o likwidację konta. 
 4. Korzystanie z Usług elektronicznych jest nieodpłatne i dobrowolne, ale niezbędne w celu przeglądania asortymentu Serwisu, złożenia Zamówienia. 
 5. Usługi elektroniczne mają charakter jednorazowy i ulegają zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania korzystania z Serwisu z zastrzeżeniem punktu 5.6. poniżej.
 6. Jeżeli założenie Konta jest niezbędne do realizacji Zamówienia, to założenie Konta odbywa się natychmiastowo po zrealizowaniu Zamówienia. Usługa elektroniczna w postaci założenia i prowadzenia Konta ma charakter ciągły. W każdej chwili masz możliwość złożyć wniosek o likwidację Konta postępując zgodnie z punktem 5.7. poniżej. 
 7. Możesz w każdym czasie rozwiązać każdą umowę o świadczenie Usługi elektronicznych, bez podawania przyczyny, ze skutkiem natychmiastowym.
 8. W przypadku zastrzeżeń dotyczących działania Serwisu, możesz złożyć reklamację:
  1. adres poczty tradycyjnej: ul. Polinezyjska 7m18, 02-777 Warszawa;
  2. adres poczty elektronicznej: helou@shablon.pl.
 9. Jeżeli możesz podaj w opisie reklamacji okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz wskaż swoje żądania. Podanie tych danych jest fakultatywne i nie wpływa na skuteczność reklamacji złożonej z ich pominięciem. Pamiętaj jednak, aby podać swoje dane kontaktowe.
 10. Wszelkie reklamacje rozwiązywane są niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Otrzymasz od Nas odpowiedź w formie wiadomości poczty elektronicznej wysłanej na adres e-mail, z którego została wysłana reklamacja, chyba że wskażesz, że chcesz otrzymasz odpowiedź inną drogą. 
 11. Korzystanie z Usług elektronicznych związane jest z przesyłaniem danych przy pomocy sieci internet, co obarczone jest ryzykiem charakterystycznym dla tej sieci.

VI. Składane Zamówienia

 1. Możesz dokonać zakupu Produktu lub Usługi w Naszym Serwisie poprzez złożenie Zamówienia.
 2. W celu złożenia zamówienia za pośrednictwem Serwisu musisz wejść na stronę internetową https://butik.shablon.pl/, a następnie dokonać wyboru Produktu lub Usługi podejmując kolejne kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na podstronach Serwisu.
 3. Wybór zamawianego Produktu lub Usługi, w tym ich rodzaju oraz liczby, dokonywany jest poprzez dodanie poszczególnych Produktów do Koszyka.
 4. W celu dokonania zakupu, po dokonaniu wyboru Produktu, należy nacisnąć przycisk „Dodaj do koszyka”. Następnie, w zależności od Twojej decyzji możesz dokonać dalszych zakupów lub przejść do finalizacji Zamówienia klikając w ikonę Koszyka w prawym górnym rogu. 
 5. Po naciśnięciu przycisku ikony Koszyka, zostaniesz przeniesiony(-a) do podstrony Serwisu, na której wyświetli się informacja prezentująca wybrane Produkty lub Usługi, ich cena, ilość, a także informacje o łącznym koszcie wybranych Produktów lub Usług („Podsumowanie koszyka”).
 6. Na tym etapie masz możliwość dokonywania zmian w dokonanym przez siebie Zamówieniu. Po dokonaniu zmian należy nacisnąć przycisk „Zaktualizuj koszyk”.
 7. Jeżeli posiadasz specjalny kupon, to możesz z niego skorzystać. W miejscu oznaczonym jako „Kod kuponu” należy go wpisać, a następnie nacisnąć przycisk „Wykorzystaj kupon”.
 8. W celu sfinalizowania Zamówienia powinieneś(-as) nacisnąć przycisk „Przejdź do płatności”. Po naciśnięciu przycisku „Przejdź do płatności”, zostaniesz przeniesiony(-a) na podstronę Serwisu, w której będziesz musiał(-a) podać swoje dane osobowe oraz dokonać wyboru płatności („Dane płatności”). 
 9. W celu złożenia Zamówienia musisz wypełnić formularz Dane płatności, podając dane niezbędne do realizacji Zamówienia, tj.:
  1. imię;
  2. nazwisko;
  3. ulica;
  4. kod pocztowy;
  5. kraj/region;
  6. miasto;
  7. adres e-mail;

a w przypadku Przedsiębiorcy lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta dodatkowo:

  1. nazwa firmy (opcjonalnie);
  2. numer NIP (opcjonalnie).
 1. Po prawidłowym wypełnieniu formularza, musisz zweryfikować wszystkie dane, które tam wprowadziłeś(-aś).
 2. W przypadku nieprawidłowości w wypełnieniu Dane płatności, Serwis będzie nadawał komunikaty wskazujące na popełnione błędy lub braki uniemożliwiające przejście do kolejnego etapu składania Zamówienia. 
 3. Po prawej stronie podstrony Serwisu widoczne jest również Twoje Zamówienie z sumą do zapłaty oznaczone jako „Twoje zamówienie” oraz informacja o możliwych sposobach płatności lub dostawy.
 4. W ramach Serwisu istnieje możliwość dokonania wyboru sposobu płatności, które zostały szczegółowo opisane w punkcie 9. Regulaminu –  Sposoby i terminy płatności. Możesz dokonać wyboru metody płatności ze sposobów dostępnych w Serwisie.
 5. Przed dokonaniem finalizacji Zamówienia, powinieneś(-aś):
  1. zaakceptować uprzednio przeczytany Regulamin poprzez zaznaczenie okienka oznaczonego jako „Przeczytałem(-am) i akceptuję Regulamin”, który zawiera aktywny link –po jego naciśnięciu w nowym oknie otwiera się podstrona Serwisu z Regulaminem. 
  2. jeżeli kupujesz Produkty – wyrazić zgodę na dostarczenie treści cyfrowych objętych Zamówieniem przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość. Treść komunikatu przy okienku jest następująca „Wyrażam zgodę na dostarczenie mi treści cyfrowych objętych Zamówieniem przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Jestem świadomy(-a) i przyjmuję do wiadomości, że w ten sposób tracę prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość”;
  3. jeżeli kupujesz Usługi dostarczane w całości przed upływem 14 dni od dnia zakupu – wyrazić zgodę na wykonanie w pełni usług objętych Zamówieniem przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Treść komunikatu przy okienku jest następująca „Wyrażam zgodę na wykonanie w pełni usług objętych Zamówieniem przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Jestem świadomy(-a) i przyjmuję do wiadomości, że w ten sposób tracę prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość z chwilą ich pełnego wykonania”.
  4. Akceptacja checkboxów jest niezbędna do realizacji Zamówienia.
 6. Po dokonaniu czynności, o których mowa powyżej, musisz wyrazić zgodę na realizację Zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”, który wskazuje na konieczność zapłaty za Zamówienie.
 7. Po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę”, zostaniesz przeniesiony(-a) na stronę Systemu płatności celem dokonania płatności za wybrane Produkty lub Usługi. Po skutecznym dokonaniu płatności, zostaniesz przeniesiony na stronę Serwisu z potwierdzeniem zakupu i szczegółami Zamówienia.
 8. Dokonując kliknięcia w przycisk „Kupuję i płacę” potwierdzasz złożenie Zamówienia z obowiązkiem uiszczenia należnej Nam zapłaty. Potwierdzenie złożenia Zamówienia stanowi ofertę – Twoje oświadczenie woli chęci zawarcia z Nami Umowy, zgodnie z treścią Regulaminu. 

VII. Warunki zawierania Umów

 1. Zawarcie Umowy następuje po uprzednim złożeniu przez Ciebie Zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w pkt 6 Regulaminu – Składanie Zamówienia.
 2. Po złożeniu Zamówienia niezwłocznie potwierdzimy jego otrzymanie i jednocześnie przyjmiemy Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez wysłanie informacji na wskazany przez Ciebie adres e-mail. Informacje zawierają co najmniej Nasze oświadczenie o otrzymaniu Zamówienia lub wiadomość o zakończeniu realizacji Twojego zamówienia. Informacje zawierają także potwierdzenie zawarcia Umowy. 
 3. Umowę traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Kupującego informacji o potwierdzeniu zawarcia Umowy. 
 4. W przypadku złożenia Zamówienia na Produkty lub Usługi lub Produkt mieszkany, zawierasz z nami umowy różnego rodzaju zgodnie z przedmiotem Zamówienia. 
 5. Umowa zostaje zawarta w języku polskim w treści zgodnej z Regulaminem.
 6. W przypadku złożenia zgody na dostarczenie Produktu lub Usługi w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy, wiadomość e-mail, o której mowa w pkt 7.2 Regulaminu uwzględnia również informację o złożeniu takiej zgody.
 7. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Kupującemu treści zawieranej Umowy następuje poprzez udostępnienie Regulaminu na stronie internetowej Serwisu oraz przesłanie Kupującemu wiadomości e-mail, o której mowa w 7.2 Regulaminu.

VIII. Informacje i cena Produktów i Usług

 1. Wszystkie ceny podane w Serwisie są wyrażone w polskich złotych i są cenami brutto.
 2. Ceny podane w Serwisie dotyczą jednej sztuki Produktu lub Usługi.
 3. Informacje o cenie Produktu lub Usługi, cechach oraz istotnych właściwościach Produktu lub Usługi dostępne są w Serwisie i zamieszczone przy prezentowanym Produkcie lub Usłudze.
 4. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena podana w Koszyku w podsumowaniu Zamówienia w chwili złożenia przez Ciebie Zamówienia.
 5. Całkowita wartość Zamówienia, zawierająca łączną cenę za zamówione Produkty lub Usługi widoczna jest na etapie potwierdzania Zamówienia.
 6. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen Produktów lub Usług prezentowanych w Serwisie, wycofania oraz wprowadzania nowych Produktów lub Usług. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienie, które zostało złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, wycofania lub wprowadzenia nowego Produktu lub Usługi.

IX. Sposoby i terminy płatności

 1. W Naszym Serwisie udostępniamy następujące sposoby płatności:
  1. szybki przelew elektroniczny – płatne bezpośrednio na konto Sprzedającego za pośrednictwem Systemu płatności, w tym za pomocą systemu blik. Zamówienie na podstawie Systemu płatności nastąpi po zaksięgowaniu przelewu na Naszym koncie rozliczeniowym;
  2. płatność kartą – płatne bezpośrednio na konto Sprzedającego za pośrednictwem Systemu płatności. Zamówienie na podstawie Systemu płatności nastąpi po zaksięgowaniu przelewu na Naszym koncie rozliczeniowym;
  3. płatność z odroczonym terminem płatności – w ramach, którego dochodzi do zawarcia z podmiotem trzecim umowy o kredyt konsumencki. 
 2. Rozliczenie transakcji może wiązać się z koniecznością rejestracji w Systemie płatności lub z akceptacją regulaminu lub warunków korzystania z Systemu płatności, które są od Nas niezależne i niezwiązane z tym Regulaminem. Powinieneś(-aś) każdorazowo zapoznać się z regulaminem lub warunkami korzystania z Systemu płatności. 
 3. Do każdego Zamówienia wystawiana jest faktura w wersji elektronicznej.
 4. Wyrażasz zgodę na wystawienie faktury w wersji elektronicznej i przesłanie jej na adres e-mail wskazany w formularzu Dane płatności.

X. Przedsprzedaż i akcje promocyjne

 1. Możemy przeprowadzać przedsprzedaż Produktu lub Usługi. Termin dostawy Produktu lub Usługi,  każdorazowo podajemy w opisie danego Produktu lub Usługi.
 2. Zastrzegamy sobie prawo do organizowania akcji promocyjnych, które mogą polegać na:
  1. udzielaniu rabatu kwotowego lub procentowego na dany Produkt lub Usługę;
  2. kierowaniu kodów promocyjnych dla wybranej grupy osób (np. subskrybentów Newslettera);
  3. stosowaniu obniżek bezpośrednio w Serwisie;
  4. kierowaniu spersonalizowanych obniżek (np. do byłego Kupującego);
  5. tworzeniu specjalnego typu oferty, która staje się dostępna, dopiero gdy spełnisz określone wymagania (tzw. One Time Offer).
 3. W zakresie w jakim jest to wymagane przepisami prawa, w każdym przypadku informowania o obniżeniu ceny towaru lub usługi obok informacji o obniżonej cenie uwidaczniamy również informację o najniższej cenie Produktu lub Usługi, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. 
 4. Jeżeli dany Produkt lub Usługa są oferowane do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej cenie uwidaczniamy również informację o najniższej cenie tego Produktu lub tej Usługi, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego Produktu lub tej Usługi do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki.
 5. Nie mamy obowiązku informowania Cię o obniżce cen w przypadku personalizowanych obniżek cen czy programów lojalnościowych.  
 6. Akcje promocyjne mogą obowiązywać przez określony przez Nas czas wskazany w Serwisie lub do odwołania.
 7. Akcje promocyjne nie muszą odbywać się we wszystkich kanałach sprzedaży. 

Produkty

XI. Dostawa Produktu, Odstąpienie od umowy

 1. W Naszym Serwisie oferujemy Produkty cyfrowe oraz Vouchery. Przykładem Produktu cyfrowego jest e-book lub kurs online w postaci gotowego nagrania video. 
 2. Dostawa Produktu realizowana jest w ten sposób, że:
  1. wysyłamy do Ciebie link pozwalający na ściągnięcie Produktu lub 
  2. wysyłamy do Ciebie dane umożliwiające zalogowanie do Naszej platformy.
  3. Link lub dane do zalogowania są wysyłane na adres poczty elektronicznej podany w formularzu Dane płatności niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 48 godzin od dnia zapłaty z zastrzeżeniem zasad określonych w punkcie 10. Regulaminu – Przedsprzedaż i akcje promocyjne.
  4. otrzymujesz informacyjne wiadomości elektroniczne dotyczące Produktu oraz link do ankiety satysfakcji.
 3. Produkt uważa się za dostarczony w chwili, gdy Produkt lub środek, który pozwala na uzyskanie dostępu do Produktu lub pobranie Produktu, zostały Ci udostępnione lub fizycznemu lub wirtualnemu urządzeniu, które wybrałeś samodzielnie w tym celu, lub gdy Ty lub takie urządzenie, uzyskaliście do niej dostęp.
 4. Produkt uważa się za dostarczony w chwili, gdy:
  1. Produkt został Ci udostępniony lub uzyskałeś do niego dostęp;
  2. środek, który pozwala na uzyskanie dostępu do Produktu lub jego pobranie (np. hasło i login) zostały Ci udostępnione lub na ich podstawie uzyskałeś(-aś) dostęp do Produktu.
 5. Produkt uważa się również za dostarczony jeżeli dostęp do Produktu uzyskało wykorzystywane przez Ciebie narzędzie (fizyczne lub wirtualne), które samodzielnie wybrałeś(-aś) w tym celu. 
 6. Dostawa zamówionego Produktu odbywa się nieodpłatnie.
 7. Jeżeli jesteś Konsumentem, a My nie dostarczymy Ci Produktu, to masz prawo wezwać Nas do dostarczenia Produktu. Jeżeli nie dostarczymy Ci Produktu w terminie, o którym mowa w pkt 11.2. Regulaminu lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym pomiędzy nami terminie, możesz odstąpić od umowy. 
 8. Jeżeli jesteś Konsumentem, to możesz odstąpić od umowy bez wzywania o dostarczenie Produktu, jeżeli:
  1. z Naszego oświadczenia lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczymy Ci Produktu, lub
  2. uzgodniliśmy lub z okoliczności zawarcia umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia Produktu miał dla Ciebie istotne znaczenie, a My nie dostarczyłyśmy go w tym terminie. 
 9. Mamy obowiązek dokonać zwrotu uiszczonej przez Ciebie Ceny należnej wskutek skorzystania z prawa odstąpienia od umowy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Ciebie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 
 10. Czas realizacji Zamówienia może ulec zmianie z przyczyn od Nas niezależnych. W przypadku, gdy realizacja Zamówienia nie jest możliwa w czasie, o którym mowa w pkt 11.2 Regulaminu, niezwłocznie zawiadomimy Cię o tym oraz wskażemy nowy, przybliżony termin realizacji Zamówienia. Jeżeli nowy termin nie zostanie przez Ciebie zaakceptowany, to możesz odstąpić od umowy bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów. W odniesieniu do Kupujących niebędących Konsumentami, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia w realizacji Zamówienia, wywołane okolicznościami niezależnymi od Nas.
 11. W przypadku odstąpienia od umowy, uniemożliwimy Ci dalsze korzystanie z Produktu, w szczególności przez odebranie dostępu do Produktu lub zablokowanie Konta, o ile zostało utworzone. Nasze uprawnienie nie ma wpływu na Twoje uprawnienia zastrzeżone w art. 32a ust. 2 Ustawy o prawach konsumenta. 
 12. Punkt 11 Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte stosuje się odpowiednio do Przedsiębiorców na prawach konsumenta.

XII. Licencja na produkt cyfrowy

 1. Produkt cyfrowy oferowany za pośrednictwem Serwisu stanowi Naszą własność intelektualną, jest utworem w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a tym samym jest objęty przewidzianą tym prawem ochroną.
 2. Z chwilą zawarcia Umowy o dostarczenie Produktu cyfrowego, udzielamy Ci licencji niewyłącznej i nieprzenoszalnej, bez prawa do udzielania sublicencji na korzystanie z Produktu cyfrowego (Licencja).
 3. Licencja udzielona jest wyłącznie na następujących polach eksploatacji:
  1. jego zapisu techniką cyfrową w pamięci komputera, tabletu lub innego czytnika;
  2. w przypadku e-booka lub innego podobnego produktu – trwałego lub czasowego zwielokrotnienia Produktu cyfrowego w całości lub w części, techniką cyfrową, w zakresie, w którym dla wyświetlania, odtwarzania lub przechowywania Produktu cyfrowego niezbędne jest jego zwielokrotnienie, w tym wydruk;
  3. trwałego lub czasowego wyświetlania, odtwarzania Produktu techniką cyfrową, a w przypadku e-booka lub innego podobnego produktu dodatkowo – jego przechowywania techniką cyfrową
   – chyba, że w opisie Produktu cyfrowego postanowiono inaczej.
 4. Licencja nie obejmuje prawa do:
  1. kopiowania w całości lub w części, z wyłączeniem zakresu, w jakim jest to koniecznie dla prawidłowego korzystania z Produktu cyfrowego na własny użytek;
  2. tworzenia na bazie Produktu cyfrowego lub jego części produktów pochodnych;
  3. przekazywania prawa do korzystania z Produktu cyfrowego lub jego części innym osobom, licencjonowania, dzierżawy, najmu, użyczania lub przekazywania (udostępnienia) w inny sposób Produktu cyfrowego w całości lub w części.
 5. Licencja udzielana jest bezterminowo, chyba, że co innego wynika z opisu Produktu cyfrowego. Wynagrodzenie z tytułu udzielenia Licencji zawiera się w dokonanej przez Ciebie zapłacie za Produkt cyfrowy. 

XIII. Zabezpieczenia. Aktualizacje. Wymagania techniczne i technologiczne Produktu cyfrowego.

 1. Każdorazowo w opisie Produktu umieszczamy informację o:
  1. formie zabezpieczenia, o ile zostanie ono zastosowane;
  2. aktualnych wymaganiach technicznych i technologicznych Produktu;
  3. informacji czy w ramach zawieranej umowy zapewniamy aktualizację Produktu. 
 2. Możesz korzystać z Produktu cyfrowego pod warunkiem spełnienia minimalnych wymagań technicznych:
  1. musisz posiadać urządzenie umożliwiające dostęp do sieci Internet, wyposażone w sprawny system operacyjny (np. macOS, Android, Windows);
  2. musisz mieć zainstalowaną na tym urządzeniu aktualną wersję przeglądarki internetowej  (np. Mozilla FireFox, Google Chrome, Safari lub inna kompatybilna przeglądarka internetowa obsługująca pliki cookie);
  3. musisz posiadać aktywne konto poczty elektronicznej;
  4. a w przypadku e-booka lub innego podobnego produktu – musisz posiadać program spełniający wymagania techniczne pozwalające na pobranie Produktu w formacie PDF, epub, mobi.

XIV. Zgodność Produktu z Umową

 1. Naszym obowiązkiem jest dostarczenie Ci Produktu zgodnego z Umową. 
 2. Produkt jest zgodny z Umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności ich: 
  1. opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność, funkcjonalność, kompatybilność, interoperacyjność oraz dostępność wsparcia technicznego i aktualizacji; 
  2. przydatność do szczególnego celu, do którego są Ci potrzebne, o którym Nas poinformowałeś(-aś) najpóźniej w momencie zawarcia Umowy i który został przez Nas zaakceptowany. 
 3. Produkt jest zgodny z Umową, jeżeli:
  1. nadaje się do celów, w których zazwyczaj korzysta się z Produktu tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
  2. występuje w takiej ilości i ma takie cechy, w tym funkcjonalność, kompatybilność, dostępność, ciągłość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla Produktu tego rodzaju i których możesz rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Produktu oraz Nasze publiczne zapewnienia, naszych poprzedników prawnych lub osoby działające w naszym imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że wykażemy, że: 
   1. nie wiedziałyśmy o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie nie mogłyśmy o nim wiedzieć, 
   2. przed zawarciem Umowy publiczne zapewnienie zostało przez Nas sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób, 
   3. publiczne zapewnienie nie miało wpływu na Twoją decyzję o zawarciu Umowy; 
  3. jest dostarczany z akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia możesz rozsądnie oczekiwać; 
  4. jest zgodny z wersją próbną lub zapowiedzią, które zostały Tobie udostępnione przed zawarciem Umowy.
 4. Nie ponosimy odpowiedzialności za brak zgodności Produktu z Umową, o którym mowa w punkcie 14.3. powyżej, jeżeli najpóźniej w chwili zawarcia Umowy zostałeś(-aś) wyraźnie przez Nas poinformowany, że konkretna cecha Produktu odbiega od wymogów zgodności z Umową określonych w pkt 14.3 Regulaminu oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptowałeś(-aś) brak konkretnej cechy Produktu.
 5. Jesteś zobowiązany do współpracy z Nami w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia czy brak zgodności Produktu z Umową w odpowiednim czasie wynika z cech sprzętu komputerowego, oprogramowania i połączenia sieciowego wykorzystywanego przez Ciebie w celu uzyskania dostępu do Produktu lub w celu korzystania z niego. 
 6. Możesz składać reklamacje dotyczące Produktu lub samego procesu zakupowego.
 7. Reklamacja powinna zostać wysłana:
  1. na adres poczty tradycyjnej: ul. Polinezyjska 7m18, 02-777 Warszawa;
  2. na adres poczty elektronicznej: helou@shablon.pl.
 8. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające Twoją identyfikację, identyfikację Zamówienia, przedmiot reklamacji oraz zakres żądania związanego z reklamacją. Przykładowy wzór formularza reklamacyjnego stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
 9. Ustosunkujemy się do Twojej reklamacji w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania. 
 10. Punkt 14 Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte stosuje się odpowiednio do Przedsiębiorców na prawach konsumenta.

XV. Vouchery

 1. Voucher ma ograniczony termin ważności, w ramach którego możliwa jest jego aktywacja. 
 2. Voucher może być wykorzystany do momentu wykorzystania wartości Vouchera. 
 3. Po zakupieniu Vouchera otrzymasz swój unikalny kod drogą e-mail w formacie PDF.
 4. Aby skorzystać z Vouchera postępuj odpowiednio z procedurą określoną w punkcie 6 Regulaminu – Składanie zamówienia z tym zastrzeżeniem, że pod listą zakupionych Produktów lub Usług wpisz swój unikalny kod w pole oznaczone „kod kuponu” i zatwierdź go klikając przycisk „zastosuj kupon”. Po zatwierdzeniu kodu Twojego Vouchera suma Twojego zamówienia zostanie pomniejszona o wartość kodu.
 5. Aktywacja Vouchera zastępuje lub obniża płatność w ramach procesu zakupowego w Serwisie. 
 6. Voucher może być aktywowany natychmiast po jego dostarczeniu. Do aktywacji Vouchera niezbędne jest zawarcie przez posiadacza Vouchera odrębnej umowy, której zawarcie odbywa się w sposób określony w Regulaminie w treści obowiązującej na dzień aktywacji Vouchera. 
 7. Zakupiony Voucher może być wykorzystany wyłącznie w Serwisie w celu zakupu Produktu lub Usługi. Voucher nie podlega – ani w całości, ani w części – wymianie na środki pieniężne, ani – z zastrzeżeniem prawa odstąpienia od umowy –  nie może być zwrócony. 
 8. Jeżeli kupujesz Voucher dla osoby trzeciej, to musisz poinformować tę osobę o zasadach korzystania z Vouchera.

Usługi indywidualne

XVI. Dostawa Usługi

 1. Jesteś zobowiązany(-a) do ustalenia z Nami terminu wykonania Usługi. Termin zostanie indywidualnie ustalony pomiędzy Nami. 
 2. Dostawa Usługi realizowana jest za pośrednictwem środków komunikacji na odległość, w tym za pośrednictwem narzędzia Zoom lub Google Meet w terminie indywidualnie z Tobą uzgodnionym.

XVII. Wymagania techniczne niezbędne do wykonania Usługi

 1. Realizacja Usługi możliwa jest pod warunkiem spełnienia przez Ciebie minimalnych wymagań technicznych:
  1. musisz posiadać urządzenie umożliwiające dostęp do sieci Internet, wyposażone w sprawny system operacyjny (np. macOS, Android, Windows);
  2. musisz mieć zainstalowaną na tym urządzeniu aktualną wersję przeglądarki internetowej (np. Mozilla FireFox, Google Chrome, Safari lub inna kompatybilna przeglądarka internetowa obsługująca pliki cookie);
  3. musisz posiadać aktywne konto poczty elektronicznej;
  4. musisz posiadać słuchawki lub głośnik do odtwarzania dźwięku, mikrofon oraz kamerę.
 2. Nie odpowiadamy za nieprawidłowości, w tym problemy techniczne związane z brakiem możliwości realizacji Usługi, jeżeli przyczyna leży po Twojej stronie lub podmiotów trzecich, z których usług korzystasz. 
 3. W przypadku wystąpienia problemów technicznych zarówno w całości, jak i w części, które będą leżeć po Naszej stronie, wyznaczymy inny termin realizacji Usługi. Punkt 18.3. Regulaminu stosuje się odpowiednio.

XVIII. Zmiana terminu wykonania Usługi

 1. Zastrzegamy sobie prawo do odwołania z ważnej przyczyny wykonania Usługi w terminie nie później niż na 12 godzin przed planowanym terminem, chyba, że ważna przyczyna wystąpiła później. Przez ważną przyczynę należy rozumieć zdarzenia losowe, w szczególności Nasza nagła choroba lub chorobę osoby prowadzącej. 
 2. Niezwłocznie poinformujemy Cię drogą mailową o odwołaniu wykonania Usługi z ważnej przyczyny i wyznaczymy nowy termin.
 3. Niezrealizowana Usługa zostanie wykonana w najbliższym możliwym terminie. Uiszczona Cena zostanie zaliczona na poczet realizacji nowego terminu lub zostanie Ci ona zwrócona – zgodnie z Twoją decyzją.

Usługi grupowe

XIX. Dostawa Usługi

 1. Umożliwiamy Ci zakup Biletu albo zawarcie umowy na czas określony w zamian za dokonanie jednorazowej płatności Ceny. 
 2. Usługa wykonana jest w dniu lub w okresie wskazanym w opisie Usługi, na Bilecie lub zgodnie z przygotowanym przez Nas harmonogramem. 
 3. Dostawa Usługi realizowana jest za pośrednictwem środków komunikacji na odległość, w tym za pośrednictwem narzędzia Zoom lub Google Meet lub innego środka do komunikacji na odległość w terminie przez Nas wskazanym. 

XX. Wymagania techniczne niezbędne do wykonania Usługi

 1. Realizacja Usługi możliwa jest pod warunkiem spełnienia przez Ciebie minimalnych wymagań technicznych:
  1. musisz posiadać urządzenie umożliwiające dostęp do sieci Internet, wyposażone w sprawny system operacyjny (np. macOS, Android, Windows);
  2. musisz mieć zainstalowaną na tym urządzeniu aktualną wersję przeglądarki internetowej (np. Mozilla FireFox, Google Chrome, Safari lub inna kompatybilna przeglądarka internetowa obsługująca pliki cookie);
  3. musisz posiadać aktywne konto poczty elektronicznej;
  4. musisz posiadać słuchawki lub głośnik do odtwarzania dźwięku, mikrofon oraz kamerę.
 2. Nie odpowiadamy za nieprawidłowości, w tym problemy techniczne związane z brakiem możliwości realizacji Usługi, jeżeli przyczyna leży po Twojej stronie lub podmiotów trzecich, z których usług korzystasz. 
 3. W przypadku wystąpienia problemów technicznych zarówno w całości, jak i w części, które będą leżeć po Naszej stronie, wyznaczymy inny termin realizacji Usługi. Punkt 24.3. Regulaminu stosuje się odpowiednio. 

XXI. Opłata techniczna

 1. W przypadku Usług o charakterze ciągłym w ramach Ceny pobierana jest jednorazowa opłata techniczna w wysokości 1000,00 zł. 
 2. Opłata techniczna jest pobierana na poczet:
  1. prowadzonej komunikacji;
  2. przygotowania materiałów edukacyjnych;
  3. zakupu odpowiednich licencji do programów w celu komunikacji na odległość;
  4. założenia konta na dedykowanej platformie, o ile jest to niezbędne;
  5. wsparcie podwykonawców, w tym wirtualnej asystentki. 
 3. Z chwilą wypowiedzenia Umowy dokonujemy:
  1. rozliczenia poniesionych wydatków w stosunku do liczby zrealizowanych na Twoją rzecz godzin w ramach Umowy. Masz obowiązek uregulować wydatki w terminie 7 dni od dnia wezwania;
  2. ustalenia kosztów administracyjnych, które składają się na opłatę techniczną. W przypadku wypowiedzenia Umowy po poniesieniu przez Nas kosztów w całości, opłata techniczna nie ulega zwrotowi. W pozostałym zakresie ustęp 1 powyżej, stosuje się odpowiednio.

XXII. Materiały edukacyjne

 1. W trakcie lub przed wykonaniem Usługi grupowej możemy udostępniać materiały edukacyjne.
 2. Korzystanie z materiałów edukacyjnych możliwe jest pod warunkiem spełnienia minimalnych wymagań technicznych. Musisz posiadać program umożliwiający pobranie lub otworzenie pliku w formacie PDF, doc., mp3, mp4, ZIP, RAR.
 3. Materiały edukacyjne mogą być przekazywane za pośrednictwem korespondencji e-mail, dedykowanej platformy lub aplikacji. Każdorazowo zostaniesz przez Nas poinformowany o sposobie uzyskania dostępu do materiałów. 
 4. Materiały edukacyjne, które udostępniamy zarówno w całości, jak i poszczególne ich elementy, w tym w szczególności elementy graficzne, multimedialne, tekstowe stanowią utwory w rozumieniu ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych.
 5. Materiały edukacyjne alternatywnie lub łącznie:
  1. stanowią Naszą własność intelektualną lub własność podmiotu, z którym współpracujemy;
  2. stanowią własność podmiotu zewnętrznego, od którego uzyskałyśmy odpowiednią licencję, zarówno odpłatną lub nieodpłatną,
  3. wykorzystywane są w oparciu o inną podstawę prawną, w tym w szczególności w ramach prawa cytatu lub ich źródłem jest domena publiczna.
 6. Jesteś uprawniony(-a) do wykorzystywania materiałów edukacyjnych wyłącznie na własny użytek. Nie jesteś uprawniony(-a) do dalszego rozpowszechniania lub udostępniania, upubliczniania, prezentowania jakichkolwiek materiałów edukacyjnych przez Nas udostępnionych – odpłatnie, jak i nieodpłatnie, innym osobom lub podmiotom.

XXIII. Sprzedaż biletów

 1. Organizujemy wydarzenia zamknięte, na które wymagany jest zakup Biletu.
 2. Sprzedaż biletów stanowi naszą ochronę przed ryzykiem związanym z rezerwacją określonych zasobów niezbędnych do zorganizowania wydarzenia. 
 3. Bilet przewiduje konkretną datę lub okres realizacji wydarzenia. 
 4. Po zakupieniu Biletu otrzymasz swój unikalny kod lub link do wydarzenia za pośrednictwem komunikacji e-mail w formacie PDF.
 5. Aby dokonać zakupu Biletu postępuj odpowiednio z procedurą określoną w punkcie 6 Regulaminu – Składanie zamówienia.
 6. Bilet może być aktywowany wyłącznie w dniu lub okresie wskazanym na Bilecie.
 7. Bilet nie podlega – ani w całości, ani w części – wymianie na środki pieniężne, ani nie może być zwrócony. 
 8. Jeżeli kupujesz Bilet dla osoby trzeciej, to musisz poinformować tę osobę o zasadach korzystania z Biletu.

XXIV. Zmiana terminu wykonania Usługi

 1. Zastrzegamy sobie prawo do odwołania z ważnej przyczyny wykonania Usługi w terminie nie później niż na 12 godzin przed planowanym terminem, chyba, że ważna przyczyna wystąpiła później. Przez ważną przyczynę należy rozumieć zdarzenia losowe, w szczególności Nasza nagła choroba lub choroba osoby prowadzącej. 
 2. Niezwłocznie poinformujemy Cię drogą mailową o odwołaniu wykonania Usługi z ważnej przyczyny i wyznaczymy nowy termin.
 3. Zrealizowana Usługa zostanie wykonana w najbliższym możliwym terminie. Uiszczona Cena zostanie zaliczona na poczet realizacji nowego terminu lub zostanie Ci ona zwrócona – zgodnie z Twoją decyzją.

Produkty mieszane

XXV. Dostawa produktu mieszanego

 1. W Naszym Serwisie oferujemy Produktu mieszane. Przykładem Produktu mieszanego są gotowe projekty graficzne. 
 2. Dostawa produktu mieszanego odbywa się na zasadach określonych w opisie produktu w Serwisie.

XXVI. Odpowiednie stosowanie postanowień Regulaminu

 1. Do Produktów mieszanych zastosowanie mają postanowienia Regulaminu i przepisy prawa w zależności od ich kwalifikacji prawnych. Do Produktu mieszanego, którego:
  1. podstawowym świadczeniem jest Produkt – stosowane są odpowiednio postanowienia Regulaminu regulujące Produkty;
  2. podstawowym świadczeniem jest Usługa  – stosowane są odpowiednio postanowienia Regulaminu regulujące Usługi;
  3. podstawowym świadczeniem jest Usługa i Produkt – uznaje się, że w ramach Serwisu zawierana jest umowa mieszana. Do takich Produktów mieszanych stosowane są do Usługi odpowiednio postanowienia Regulaminu regulujące Usługi, zaś do Produktu odpowiednio postanowienia Regulaminu regulujące Produkt. 
 2. W przypadku zawarcia z Nami Umowy na Produkty, Usługi, Produkt mieszany, zawierasz z Nami umowy różnego rodzaju. 
 3. W razie wątpliwości co do tego, czy zawierana z Nami umowa jest umową o świadczenie usług czy umową o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku materialnym, należy stosować przepisy dotyczące usług, w tym prawa odstąpienia od umowy w przypadku usług. 

Postanowienia końcowe

XXVII. Prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość

 1. Jeżeli jesteś Konsumentem i zawarłeś(-aś) z Nami Umowę na odległość, to możesz w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyn oraz bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem punktu 27.8. Regulaminu. 
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musisz Nas poinformować o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. 
 3. Możesz złożyć oświadczenie na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta lub na wzorze stanowiącym załącznik nr 3 do Regulaminu. Korzystanie z tych wzorów nie jest jednak obowiązkowe.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość wystarczy, abyś wysłał Nam informację dotyczącą wykonania przysługującego Tobie prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 
 5. Niezwłocznie po otrzymaniu Twojego oświadczenia o odstąpieniu od umowy prześlemy Ci potwierdzenie jego otrzymania. 
 6. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość rozpoczyna się od dnia zawarcia Umowy. 
 7. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy możesz złożyć:
  1. na adres poczty tradycyjnej: ul. Polinezyjska 7m18, 02-777 Warszawa;
  2. na adres poczty elektronicznej: helou@shablon.pl.
 8. Jeżeli jesteś Konsumentem, to pamiętaj, że prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w odniesieniu do umowy:
  1. o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości. Taka umowa może być z Nami zawarta w przypadku Konsultacji;
  2. o dostarczanie treści cyfrowych nie dostarczanych na nośniku materialnym, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Przedsiębiorca przekazał Konsumentowi potwierdzenie zawarcia Umowy zawartej na odległość oraz otrzymanie zgody na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy. Taka umowa zawierana jest z Nami w przypadku Produktów cyfrowych; 
  3. o świadczenie usług związanych z wydarzeniami rozrywkowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi. Taka umowa zawierana jest z Nami w przypadku sprzedaży Biletów. 
 9. W przypadku Usługi, której wykonywanie – na wyraźne żądanie Konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnionego do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 10. Mamy obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Twojego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić Tobie wszystkie dokonane przez Ciebie płatności.
 11. Dokonujemy zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użyłeś(-aś), chyba że wyraźnie zgodzisz się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się z żadnymi kosztami.
 12. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 13. Punkt 14 Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte stosuje się odpowiednio do Przedsiębiorców na prawach konsumenta. 

XXVIII. Wypowiedzenie umowy

 1. Masz prawo wypowiedzieć Umowę o świadczenie usług o charakterze ciągłym w każdym czasie. 
 2. Mamy prawo do dochodzenia zwrotu kosztów, które poczyniłyśmy w celu należytego wykonania Umowy, w tym dochodzenia części wynagrodzenia odpowiadającej dotychczasowym Naszym czynnościom, a Ty jesteś zobowiązany(-a) je zwrócić. W przypadku, kiedy wypowiesz umowę bez ważnych przyczyn, jesteś także zobowiązany(-a) naprawić z tego tytułu szkodę.
 3. Wypowiedzenie Umowy powinno nastąpić poprzez złożenie jednostronnego oświadczenia woli w formie pisemnej lub dokumentowej.
 4. Mamy prawo rozwiązać umowę z ważnych przyczyn lub w przypadku istotnego naruszenia przez Ciebie postanowień Regulaminu, po uprzednim wezwaniu Cię do zaprzestania naruszeń i wyznaczenia odpowiedniego terminu dodatkowego pod rygorem wypowiedzenia lub rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym.
 5. W przypadku Usługi grupowej, zastrzegamy sobie prawo rozwiązania Umowy z ważnych przyczyn, w sytuacji gdy liczba osób spadnie poniżej minimalnej liczby osób. Każdorazowo minimalna liczba osób zostanie określona w opisie Usługi. 

XXIX. Pozasądowe sposoby rozwiązywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przez Konsumenta

 1. Jeżeli jesteś Konsumentem, to posiadasz następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji dochodzenia roszczeń. Masz między innymi możliwość:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy;
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Właścicielem Serwisu;
  3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, np. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich.
 2. Jako Konsument możesz również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest tutaj. Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi Konsumentów i Przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Ciebie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji Handlowej oraz na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – tutaj

XXX. Dane osobowe

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych, w tym informacja o Twoich prawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, a także zasady wykorzystywania plików cookie znajdują się w Polityce prywatności

XXXI. Zmiana Regulaminu. Rozstrzyganie sporów

 1. Regulamin obowiązuje od dnia publikacji w Serwisie.
 2. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a także wzorców, formularzy, logotypów, zdjęć zamieszczonych na stronie Serwisu należą do Nas lub posiadamy licencję lub inne prawo uprawniające do ich wykorzystywania.
 3. Umowy zawierane są w języku polskim i w oparciu o przepisy prawa polskiego.
 4. Zastrzegamy sobie, w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy, prawo do dokonywania zmian Regulaminu. Jesteśmy uprawnione do jednostronnej zmiany Regulaminu w zakresie, który nie został indywidualnie uzgodniony z Użytkownikiem z ważnych przyczyn. Za ważną przyczynę uznajemy się w szczególności: 
  1. zmianę przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie w jakim taka zmiana przepisów modyfikuje treść Regulaminu albo nakłada na Nas obowiązek określonej modyfikacji Regulaminu;
  2. Regulamin wymaga uzupełnienia, doprecyzowania lub modyfikacji ze względu na przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub z uwagi na konieczność stworzenia większej transparentności Regulaminu – w zakresie w jakim uzupełnienie, doprecyzowanie lub modyfikacja Regulaminu jest dopuszczalne przez przepisy prawa lub z uwagi na konieczność zwiększenia transparentności Regulaminu; 
  3. wydanie przez organy administracji publicznej decyzji rekomendacji, zaleceń lub aktów o analogicznym charakterze w jakim dokumenty modyfikują treść Regulaminu albo nakładają na Nas obowiązek określonej modyfikacji Regulaminu;
  4. wprowadzenie przez Nas nowych funkcjonalności Serwisu lub dokonanie modyfikacji ich dotychczasowego zakresu – w zakresie w jakim nowe funkcjonalności modyfikują treść Regulaminu;
  5. wprowadzenie przez Nas nowych lub modyfikacja istniejących systemów informatycznych  –  w zakresie w jakim wpływają one na treść Regulaminu, a modyfikacja Regulaminu jest obiektywnie niezbędna i bezpośrednio związana z wprowadzeniem nowych lub modyfikacją istniejących systemów informatycznych;
  6. powstanie orzecznictwa sądowego lub administracyjnego, z którego wynika, że treść Regulaminu jest sprzeczna z prawem – w zakresie w jakim z punktu widzenia przeciętnego Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta proponowana zmiana Regulaminu jest na jego korzyść.
 5. Zmiana Regulaminu nie dotyczy umów zawartych i zrealizowanych przed dniem wejścia w życie zmiany Regulaminu. Do umów zawartych i zrealizowanych przed dniem wejścia w życie zmiany Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązujące w dniu wyrażenia woli Użytkownika zawarcia umowy. 
 6. W przypadku umów o charakterze ciągłym, poinformujemy Cię o proponowanej zmianie Regulaminu poprzez publikację w Serwisie:
  1. treści proponowanej zmiany Regulaminu;
  2. daty wejścia w życie zmian Regulaminu;
  3. jednolitej treści Regulaminu po zmianach. 
 7. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy:
  1. Nami a Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego;
  2. Nami a Przedsiębiorcą na prawach konsumenta zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego;
  3. Nami a Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na naszą siedzibę lub miejsce zamieszkania.
 8. W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza Twoich praw jako Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta jakie przysługują Ci na podstawie przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia Regulaminu o takim charakterze, bezwzględne zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego prawa. 
 9. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 10. Zastosowane w Regulaminie nagłówki i tytuły mają charakter jedynie pomocniczy. 
 11. Regulamin wchodzi w życie w dniu 01.01.2023 r.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Wzór formularza reklamacyjnego 

Załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta – kliknij tutaj 

Załącznik nr 3- Wzór formularza odstąpienia od Umowy copyright 2019-2023 SHABLON