Regulamin sprzedaży konsultacji online

Sprzedaż konsultacji online za pośrednictwem strony internetowej https://https://shablon.pl/ realizuje Karolina Sanocka, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „SHABLON Karolina Sanocka”, ul. Alternatywy 7/112, 02-775 Warszawa, NIP: 951-220-28-69.

Kontakt ze sprzedawcą możliwy jest pod adresem e-mail helou@shablon.pl.

§ 1

Definicje

  • Konsultacja – konsultacja online, odbywająca się poprzez komunikator Skype lub Zoom,
  • Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
  • Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupu w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 221 kodeksu cywilnego),
  • Operator Płatności – PayU ,
  • Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://shablon.pl/regulamin-sprzedazy-uslug,
  • Strona – strona internetowa dostępna pod adresem https://shablon.pl/konsultacje-online,
  • Sprzedawca – Karolina Sanocka, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „SHABLON Karolina Sanocka”, ul. Alternatywy 7/112, 02-775 Warszawa, NIP: 951-220-28-69.

§ 2
Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Strony, Sprzedawca prowadzi sprzedaż Konsultacji oraz świadczy na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu Kupującemu zawarcia ze Sprzedawcą umowy o skorzystanie z konsultacji online.
 2. Do dokonania zakupu za pośrednictwem Strony konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:
  1. dostęp do Internetu;
  2. standardowy system operacyjny;
  3. standardowa przeglądarka internetowa,
  4. posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 3. Do skorzystania z konsultacji konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:
  1. dostęp do Internetu;
  2. standardowy system operacyjny;
  3. standardowa przeglądarka internetowa,
  4. posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 4. Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych na Stronie.
 6. Wszystkie ceny podane na Stronie są cenami brutto.

§ 2
Postanowienia wstępne

 1. W celu zakupu Konsultacji, Kupujący musi podjąć następujące kroki:
  1. kliknąć w przycisk „Kup teraz”,
  2. wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia i wybierając sposób płatności – wybór sposobu płatności ogranicza się do wyboru Operatora Płatności, ponieważ jedyną formą płatności za Konsultacje jest płatność elektroniczna za pośrednictwem wybranego Operatora Płatności,
  3. zaakceptować Regulamin – akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu,
  4. kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”.
 2. Po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę”, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności celem dokonania zapłaty ceny za Konsultacje.
 3. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na Stronę z potwierdzeniem zakupu. Z tą chwilą umowę o przeprowadzenie konsultacji uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą. Potwierdzenie zakupu Kupujący otrzyma również na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

§ 5

Przebieg konsultacji

 1. Termin konsultacji zostanie indywidualnie ustalony pomiędzy Konsumentem, a Sprzedawcą za pośrednictwem kalendarza online, w którym Konsument wyznaczy termin konsultacji spośród dostępnych terminów.
 2. Konsultacje rozpoczną się 45 minutową rozmową za pośrednictwem wybranego komunikatora. Następnie Konsument otrzyma na podany adres mailowy workbook w postaci PDF, zawierający pytania odnośnie charakteru prowadzonej działalności i strategii marketingowej.
 3. Termin kolejnej rozmowy w ramach Konsultacji zostanie ustalony w ciągu 7 dni od zakończenia pierwszej rozmowy.
 4. Druga rozmowa odbędzie się za pośrednictwem wybranego komunikatora. W ciągu 7 dni od jej zakończenia Konsument otrzyma na podany adres mailowy tablicę inspiracji ze szczegółowym omówieniem kierunku budowania strategii wizerunkowej przygotowaną przez Sprzedającego.

§ 6

Odstąpienie Konsumenta od umowy

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 2. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną.
 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, jednak nie później niż na 3 dni przed terminem konsultacji wstępnej.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

§ 7

Dane osobowe i pliki cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem https://shablon.pl/polityka-prywatnosci.

§ 8

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,
  3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.

copyright 2017 SHABLON

Pin It on Pinterest